Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo informačného systému Štátne hranice Slovenskej Republiky dostupné na adrese ives.minv.sk/issh_internet.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na výnimku uvedenú nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Netextový obsah - fotografia hraničného bodu - nemá textovú alternatívu.
    [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
    Stránka detail zoznam hraničných bodov v anglickom jazyku neobsahuje preklad obsahu stĺpca Typ.
    [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 26.6.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 28.6.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese:

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: