Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


sekcia verejnej správy


odbor archívov a registratúr


HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY

anglická verzia slovenská verzia


Vyhľadanie
 Právnické osoby

 Fyzické osoby

O heraldickom registri    Pomoc


Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
© Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Na používanie obsahu Heraldického registra SR, a to erbov a vlajok, okrem štátnych symbolov, symbolov obce a symbolov samosprávneho kraja, sa vyžaduje súhlas autora/autorov v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len "autorský zákon"). Súhlas autora/autorov sa v súlade s autorským zákonom rovnako vyžaduje, ak ide o dielo, ktoré je podkladom pre vytvorenie štátneho symbolu, symbolu obce a symbolu samosprávneho kraja.