Ústredná evidencia vojnových hrobov (UEVH)

Poznámky:

 

Charakter voj. obete:

o   príslušník ozbrojených síl – príslušníci ozbrojených síl bojujúcich strán (ale aj vojnoví zajatci, ktorí sa opäť zapojili do ozbrojeného boja), ktorí zomreli v dôsledku vojnových udalostí od roku 1914

Pozn.: po vypuknutí SNP boli príslušníci partizánskych jednotiek začlenení do ozbrojených síl (z vysielania BBC: Vláda (čs. exilová) vyhlasuje týmto všetkých bojujúcich za súčiastku čs. brannej moci. Časťou čs. armády a spojeneckých vojsk sú teda všetky vojenské a partizánske jednotky a všetky jednotlivé osoby, ktoré sa na území Československa účastnia činne boja.”

o   civilná obeť vojny – civilné osoby, ktoré zahynuli v súvislosti s vojnovými udalosťami od roku 1914

o   vojnový zajatec – osoby majúce v čase úmrtia štatút vojnového zajatca (od roku 1914)

Meno – ak je meno (mená, príp. otcovské) známe

Priezvisko – pokiaľ nie je známy údaj, uvádza sa neznámy

Národnosť a Štát:  

o   národnosti a štáty s * - štátny útvar v dobe 1. svetovej vojny

o   národnosti a štáty s ** - štátny útvar počas 2. svetovej vojny

o   -iná – ak národnosť alebo štátna príslušnosť nie je uvedená v číselníku UEVH

o   -nezistená – ak nie je údaj známy

Pozn.: príslušníci Červenej armády mali štátnu príslušnosť i národnosť ZSSR - národnosti sa v armáde nerozlišovali

Vojnová udalosť:

o   1. svetová vojna (ozbrojený konflikt trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva)

o   2. svetová vojna (je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Za začiatok druhej svetovej vojny v Európe sa považuje 1. september 1939, koniec vojny v Európe nastal 8. mája 1945 kapituláciou Nemecka, v Tichomorí 2. septembra 1945 kapituláciou Japonska)

o   1. a 2. svetová vojna (týka sa najmä pamätníkov venovaných obom vojnám)

o   iné vojnové udalosti (udalosti po skončení 1. svetovej vojny – Slovenská republika rád (16. júna – 7. júla 1919), Maďarská republika rád (marec až august 1919), Španielska občianska vojna (17. júla 1936 – 1. apríla 1939), tzv. Malá vojna - vojenský konflikt medzi prvou Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorý trval od 23. do 31. marca/4. apríla 1939)

Druh hrobu:  

o   jednotlivý hrob – hrob s telesnými pozostatkami vojnovej obete

o   skupinový (masový) hrob – hrob s telesnými pozostatkami dvoch a viac vojnových obetí pochovaných v spoločnom hrobe

o   náhrobok – náhrobný kameň, pomník na hrobe

o   pamätník – dielo, ktoré pripomína nejakú vojnovú udalosť

o   pamätné miesto – miesto, na ktoré sa viaže nejaká vojnová udalosť

o   pamätná tabuľa – dielo vo forme tabule na vyvolanie spomienky

o   iný pietny symbol – ostatné formy vojnového hrobu – spomienkové predmety, napr. bojová technika, plastiky, kríže a pod.

Kraj, okres, obec  – údaje z číselníkov UEVH, slúžiace na identifikáciu lokality obete

Názov časti obce  – doplňujúci údaj na bližšiu identifikáciu lokality vojnového hrobu

Lokalita hrobu  – miesto vojnového hrobu, údaj na bližšiu identifikáciu polohy vojnového hrobu, napr. cintorín, námestie, budova a pod.

Číslo parcely  – údaj z katastrálnej mapy na špecifikáciu priestorového uloženia vojnového hrobu

Vlastník hrobu  – kontaktné údaje o vlastníkovi miesta vojnového hrobu

Registračné číslo hrobu  – tvorí 6-miestny kód obce pridelený ŠÚ SR a 5-miestne číslo označujúce por. číslo hrobu v obci. Kód obce je jedinečný identifikátor umiestnenia vojnového hrobu na území Slovenskej republiky a 5-miestne poradové číslo umožňuje uložiť až 99 999 záznamov o vojnových hroboch v katastri obce

Technický stav hrobu  – údaje o technickom stave voj. hrobu, príp. ďalšie doplnkové údaje o hrobe, napr. počet pochovaných osôb, informácie o obetiach, návrhy na opravy alebo rekonštrukciu a pod.