znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Pierott, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740372
Seat
Volgogradská 4787/18, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
383/2013
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
01.02.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Zuzana BelišováDeposit: 25 EUR
  • Marián Beliš
    born 30.11.1979
    Deposit: 25 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Marián Beliš From:01.02.2013To:

Type of the generally beneficial services
1) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
2) ochrana ľudských práv a základných slobôd
3) výskum a vývoj
4) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
5) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
6) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
7) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
8) skužby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
8) zabezpečenie bývania, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |