znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia angl. názov Economic Policy Institute, n.p.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166802
Seat
Kresánkova 3597/8, 84105 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
298
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
27.10.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. František PALKO
  born 05.08.1972

Statutory body: Director
 • Ing. František PALKO From:27.10.2009To:01.07.2011
 • Ing. František PALKO From:01.07.2011To:25.05.2012
 • Igor KISS From:25.05.2012To:17.04.2014
 • Mgr. Vladimír MARIAK From:17.04.2014To:15.07.2015
 • Ing. arch. Branislav LACKOVIČ
  born 22.02.1978
   From:15.07.2015To:01.08.2017
 • Ing. František PALKO
  born 05.08.1972
   From:01.08.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na regionálny rozvoj a zamestnanosť:
- služby v šírení osvety, organizovanie seminárov, školení, konferencií, kurzov, stretnutí, besied,
- organizovanie prezentácií, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- služby pri spracovaní analytických, prognostických, programových a expertíznych štúdií,
vypracovávanie analýz, rozborov, štúdií hodnotiacich dopady pripravovaných právnych predpisov na verejné financie a na hospodárenie verejného sektoru, analýz regulačného, daňového, odvodového a administratívneho zaťaženia občanov a ostatných subjektov,
- služby pri spracovaní návrhov, koncepcií, analýz a dokumentov zameraných na zlepšenia a mapovania existujúceho stavu v konkrétnych oblastiach, hospodárskej, fiškálnej a monetárnej politiky so zameraním na rozvoj konkrétnych regiónov,
- služby pri tvorbe a prevádzkovaní internetovej stránky, zhromažďovanie, triedenie a spracovanie informácií,
- poskytovanie informácií o hore uvedených oblastiach prostredníctvom internetu a prostredníctvom drobných tlačovín
a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:
- ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |