znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Anjelské krídla
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50622510
Seat
Slovenských Dobrovoľníkov 135/30, 01003 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1152
Registration Office
MV SR

Date of registration
22.12.2016

Actual value of the foundation assets
7000 EUR  

Founders
 • BAXEL, s.r.o.
  Slovenských Dobrovoľníkov 135/30, 01003 Žilina
  IČO: 48108090
  Value of the contibution of property by the foundation:   7000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Alexandra Majeríková
  born 26.08.1976
   From:22.12.2016To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia je založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia bude podporovať:
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
- rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
- realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
- ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
- ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia (najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva),
- ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj dieťaťa a mládeže a to vrátane podpory detských domovov, prevencie pred drogovou závislosťou, kriminalitou a civilizačnými chorobami,
- rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
- rozvoj a podpora vzdelania,
- rozvoj a podpora telovýchovy,
- plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
- podpora a pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo v hmotnej núdzi a to vrátane podpory a pomoci ich rodinným príslušníkom.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |