znak SR

Register of the Interest Associations of Legal Persons

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
GS1 SLOVAKIA
Seat
Nanterská 3721/23, 01008 Žilina, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
35654660
Date of registration
01.12.1995
Date of cancellation
Date of liquidation start

Founders (Legal persons)
 • SŠHR SR Bratislava
 • ELAS s. r. o. Prievidza
 • BANKOVÉ ZLÚCTOVACIE CENTRUM SLOVENSKA a. s.
 • SLOVAKOFARMA a. s. Hlohovec
 • HYZA a. s. Žilina
 • ONIMEX s. r. o. Bratislava
 • NESTLÉ FOOD s. r. o. Prievidza
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Rudolf LukačkaFrom:01.01.2019To:
 • Ing. Katarína DobišováFrom:01.01.2019To:
 • Ing. Marián SloviakFrom:01.01.2019To:
 • Marcela FilagováFrom:01.01.2019To:
 • Michal FišerFrom:01.01.2019To:
Fields of activities
V súlade s cieľmi GS1 SLOVAKIA je predmetom činnosti GS1 SLOVAKIA najmä :
1. riadiť systém štandardov GS1 na území Slovenskej republiky,
2. byť výhradným zástupcom pre územie Slovenskej republiky a pracovať v
súlade s prevádzkovým manuálom GS1 AISBL (v tomto dokumente ako aj
len „medzinárodná organizácia GS1 “) [GS1 Operational Manual],
3. podporovať a zdokonaľovať jednotný systém číslovania tovaru,
4. podporovať rozvoj systému GS1 vo všetkých oblastiach výroby, obchodu
a služieb a poskytovať poradenskú službu pre jeho efektívne
využívanie,
5. popularizovať výhody používania systému GS1 pre automatizovaný zber
údajov pri predaji a následné využívanie získaných informácií pre
riadenie výroby, obchodu a služieb,
6. podporovať spoluprácu medzi používateľmi GS1 a rozvíjať vzájomnú
informovanosť,
7. aktívne sa zapájať do činnosti medzinárodnej organizácie GS1, ako aj
aplikovať skúsenosti medzinárodnej organizácie GS1 do práce
združenia GS1 SLOVAKIA,
8. prideľovať registrovaným členom a ďalším používateľom systému GS1
identifikačné čísla organizácie GS1 alebo ňou schválené čísla a
viesť ich evidenciu,
9. získavať najnovšie poznatky v oblasti používania systému GS1, robiť
výskum a vývoj identifikačných technológií a získané výsledky
poskytovať členom, používateľom a potenciálnym používateľom systému
GS1,
10.podporovať rozvoj štandardov GS1,
11.obhajovať záujmy registrovaných členov združenia GS1 SLOVAKIA a
ostatných používateľov systému GS1 v Slovenskej republike a v
medzinárodnej organizácii GS1,
12.udržiavať kontakty s členskými organizáciami medzinárodnej GS1,
13.vlastniť a udržiavať jedinečnú databázu čísel od medzinárodnej
organizácie GS1 a poskytovať služby na území Slovenskej republiky
súvisiace s používaním systému štandardov,
14.zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia
medzinárodnej organizácie GS1,
15.zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach, ktoré uskutočňuje
medzinárodná organizácia GS1,
16.nominovať kandidátov do správnej rady GS1 podľa článku 10 štatútu
medzinárodnej organizácie GS1,
17.rozširovať štandardy a publikácie, ktoré vydáva medzinárodná
organizácia GS1,
18.žiadať a dostávať také informácie, ktoré sú dostupné prostredníctvom
medzinárodnej organizácie GS1 a sú v jej záujme vrátane odporučení a
poradenstva,
19.používať užívateľské práva na obchodné známky GS1 podľa podmienok
licencie poskytovanej medzinárodnou organizáciou GS1,
20.zúčastňovať sa na školeniach, ktoré poskytuje medzinárodná
organizácia GS1,
21.poskytovať nástroje na využívanie systému štandardov GS1 členom
Združenia, používateľom systému štandardov GS1 a tretím osobám na
základe osobitne uzatvorenej zmluvy,
22.vykonávať činnosti a poskytovať služby smerujúce k naplneniu
poslania GS1 a k splneniu jej povinností voči jej členom a voči
medzinárodnej organizácii GS1.
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie - najvyšší orgánFrom:20.07.2004To:
 • Sekretariát - výkonný a administratívny orgánFrom:20.07.2004To:
 • Predstavenstvo - štatutárny a riadiaci orgánFrom:01.01.2019To:
 • Rozhodcovská komisia - rozhoduje spory v rámci združeniaFrom:01.01.2019To:
 • Dozorná rada - kontrolný orgánFrom:01.01.2019To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |