znak SR

Register záujmových združení právnických osôb

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov združenia
GS1 SLOVAKIA
Sídlo
Nanterská 3721/23, 01008 Žilina, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Žilina
IČO
35654660
Dátum vzniku
01.12.1995
Dátum zániku
Dátum vstupu do likvidácie

Zakladatelia (Právnické osoby)
 • SŠHR SR Bratislava
 • ELAS s. r. o. Prievidza
 • BANKOVÉ ZLÚCTOVACIE CENTRUM SLOVENSKA a. s.
 • SLOVAKOFARMA a. s. Hlohovec
 • HYZA a. s. Žilina
 • ONIMEX s. r. o. Bratislava
 • NESTLÉ FOOD s. r. o. Prievidza
Osoby oprávnené konať v mene združenia
 • Ing. Rudolf LukačkaOd:01.01.2019Do:
 • Ing. Katarína DobišováOd:01.01.2019Do:
 • Ing. Marián SloviakOd:01.01.2019Do:
 • Marcela FilagováOd:01.01.2019Do:
 • Michal FišerOd:01.01.2019Do:
Oblasti činnosti
V súlade s cieľmi GS1 SLOVAKIA je predmetom činnosti GS1 SLOVAKIA najmä :
1. riadiť systém štandardov GS1 na území Slovenskej republiky,
2. byť výhradným zástupcom pre územie Slovenskej republiky a pracovať v
súlade s prevádzkovým manuálom GS1 AISBL (v tomto dokumente ako aj
len „medzinárodná organizácia GS1 “) [GS1 Operational Manual],
3. podporovať a zdokonaľovať jednotný systém číslovania tovaru,
4. podporovať rozvoj systému GS1 vo všetkých oblastiach výroby, obchodu
a služieb a poskytovať poradenskú službu pre jeho efektívne
využívanie,
5. popularizovať výhody používania systému GS1 pre automatizovaný zber
údajov pri predaji a následné využívanie získaných informácií pre
riadenie výroby, obchodu a služieb,
6. podporovať spoluprácu medzi používateľmi GS1 a rozvíjať vzájomnú
informovanosť,
7. aktívne sa zapájať do činnosti medzinárodnej organizácie GS1, ako aj
aplikovať skúsenosti medzinárodnej organizácie GS1 do práce
združenia GS1 SLOVAKIA,
8. prideľovať registrovaným členom a ďalším používateľom systému GS1
identifikačné čísla organizácie GS1 alebo ňou schválené čísla a
viesť ich evidenciu,
9. získavať najnovšie poznatky v oblasti používania systému GS1, robiť
výskum a vývoj identifikačných technológií a získané výsledky
poskytovať členom, používateľom a potenciálnym používateľom systému
GS1,
10.podporovať rozvoj štandardov GS1,
11.obhajovať záujmy registrovaných členov združenia GS1 SLOVAKIA a
ostatných používateľov systému GS1 v Slovenskej republike a v
medzinárodnej organizácii GS1,
12.udržiavať kontakty s členskými organizáciami medzinárodnej GS1,
13.vlastniť a udržiavať jedinečnú databázu čísel od medzinárodnej
organizácie GS1 a poskytovať služby na území Slovenskej republiky
súvisiace s používaním systému štandardov,
14.zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia
medzinárodnej organizácie GS1,
15.zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach, ktoré uskutočňuje
medzinárodná organizácia GS1,
16.nominovať kandidátov do správnej rady GS1 podľa článku 10 štatútu
medzinárodnej organizácie GS1,
17.rozširovať štandardy a publikácie, ktoré vydáva medzinárodná
organizácia GS1,
18.žiadať a dostávať také informácie, ktoré sú dostupné prostredníctvom
medzinárodnej organizácie GS1 a sú v jej záujme vrátane odporučení a
poradenstva,
19.používať užívateľské práva na obchodné známky GS1 podľa podmienok
licencie poskytovanej medzinárodnou organizáciou GS1,
20.zúčastňovať sa na školeniach, ktoré poskytuje medzinárodná
organizácia GS1,
21.poskytovať nástroje na využívanie systému štandardov GS1 členom
Združenia, používateľom systému štandardov GS1 a tretím osobám na
základe osobitne uzatvorenej zmluvy,
22.vykonávať činnosti a poskytovať služby smerujúce k naplneniu
poslania GS1 a k splneniu jej povinností voči jej členom a voči
medzinárodnej organizácii GS1.
Orgány združenia
 • Valné zhromaždenie - najvyšší orgánOd:20.07.2004Do:
 • Sekretariát - výkonný a administratívny orgánOd:20.07.2004Do:
 • Predstavenstvo - štatutárny a riadiaci orgánOd:01.01.2019Do:
 • Rozhodcovská komisia - rozhoduje spory v rámci združeniaOd:01.01.2019Do:
 • Dozorná rada - kontrolný orgánOd:01.01.2019Do:

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Registračného čísla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Oblasti činnosti  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |