znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Studenej doliny
Seat
Pod Grúňom 266/24, 02732 Habovka, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
52843751
Date of registration
17.12.2019
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Zuberec
  • Obec Habovka
Persons entitled to act on behalf of the association
  • JUDr. Alojz LajčinFrom:17.12.2019To:
Fields of activities
1. Predmetom činnosti združenia je starostlivosť o životné prostredie,
predovšetkým zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v súlade s ust. § 20 b ods. 4 ZoOZ).
2. Združenie bolo založené za účelom realizácie projektu s
názvom „Vybudovanie kompostárne Združenia obcí Studenej doliny“
ktorý je zameraný na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a obstarania hnuteľných
vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
ktoré sú potrebné na prevádzku tohto zariadenia a následnej
prevádzky zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu slúžiaceho pre potreby oboch Obcí.
3. Vyššie uvedený účel sa bude realizovať:
a. podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok s
názvom “Vybudovanie kompostárne Združenia obcí Studenej doliny“ v
rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56 z Operačného programu
Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1. Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov. Aktivity B: Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov
vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a
podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov.
b. zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu z obcí , ktoré sú členmi združenia.
c. spoločným a systematickým riešením problémových javov v odpadovom
hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia,
d. osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k
znižovaniu a separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie
záujmu o životné prostredie.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie členov združenia - najvyšší orgán
  • Kontrolná komisia - kontrolný orgán
  • Rada združenia - výkonný orgán
  • Predseda združenia - štatutárny orgán
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |