znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Seat
Lúč na Ostrove 20, 93003 Lúč na Ostrove, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
52841511
Date of registration
16.12.2019
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Jurová
  • Obec Veľké Dvorníky
  • Obec Vieska
  • Obec Michal na Ostrove
  • Obec Lúč na Ostrove
  • Obec Horný Bar
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Mgr. Ladislav KissFrom:16.12.2019To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi.

Predmet činnosti sa bude realizovať:
a) dlhodobou realizáciou triedeného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vytriedených zložiek na zbernom dvore,
b) zabezpečením zberu, zvozu a zneškodnenia zvyškového komunálneho odpadu,
c) za účelom racionalizácie nakladania s odpadmi postupné vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, potrebného vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti,
d) zabezpečením kompostární pre domácnosti na realizáciu kompostovania záhradného odpadu a zabezpečením veľkokapacitných kompostární na realizáciu kompostovania BRO na verejných priestranstvách námestiach, parkoch, cintorínoch atď.
e) spoločným a systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia,
f) osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k znižovaniu a separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie.
Bodies of association
  • Predseda združenia
  • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |