znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave
Seat
Oravská Lesná 291, 02957 Oravská Lesná, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
52614689
Date of registration
23.08.2019
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Oravská Lesná
  • Obec Zákamenné
  • Obec Lokca
  • Obec Lomná
  • Obec Breza
  • Obec Krušetnica
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Marek MajdišFrom:23.08.2019To:
Fields of activities
I. Združenie:
1. zabezpečuje rozvoj cestovného ruchu, cyklodopravy a
cykloturistiky v okrese Námestovo a taktiež v celom regióne Oravy
s podporou cestovného ruchu pre svojich členov,
2. podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii
koncepcie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky na území svojej
pôsobnosti,
3. presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
4. spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej
pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho
podpory a rozvoja,
5. organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
6. poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
7. spracúva a predkladá projekty rozvoja cyklodopravy a
cykloturistiky a zabezpečuje ich realizáciu,
8. presadzuje trvalo udržateľný rozvoj jej členov,
9. zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cyklodopravy a
cykloturistiky, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej aj
národnej koncepcie cyklodopravy a cykloturistiky,
10. zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
11. zostavuje správu o činnosti,
II. Prioritným, nosným záujmom a predmetom činnosti združenia je
predovšetkým budovanie cyklotrasy v katastrálnych územiach Oravská
Lesná, Zákamenné, Krušetnica, Lomná, Breza, Lokca, na budovaní
ktorej sa budú predovšetkým podieľať obce Oravská Lesná, Zákamenné,
Krušetnica, Lomná, Breza, Lokca (ďalej aj ako "Cyklotrasa"). Každá
v tomto bode uvedených obcí je povinná sa podieľať na financovaní
budovania Cyklotrasy v jej prípravnej fáze (náklady na akékoľvek
projekty, územné, stavebné konania, projektové dokumentácie a iné
potrebné podklady a dokumenty až do podania žiadosti o poskytnutie
Nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako "NFP")) pomerne, a
to určitou stanovenou sumou na každého jej obyvateľa. Po skončení
prípravnej fázy, po podaní žiadosti o NFP a jeho následnom
poskytnutí, sa začne Cyklotrasa budovať najprv v katastrálnych
územiach Oravská Lesná a Zákamenné, ktorú časť Cyklotrasy budú
financovať okrem iných zdrojov obce Oravská Lesná a Zákamenné.
Bodies of association
  • valné zhromaždenie
  • kontrolná komisia združenia
  • predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |