znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
Seat
Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131 Žilina, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
51294826
Date of registration
03.01.2018
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Mesto Žilina
  • Obec Porúbka
  • Obec Lietavská Lúčka
  • Mesto Rajecké Teplice
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Igor ChomaFrom:03.01.2018To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je:
- vybudovanie cyklistickej trasy v Rajeckej doline, ktorá prechádza
jednotlivými katastrálnymi územiami obcí a miest, ktoré sú členmi
združenia,
- majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod predmetnú cyklotrasu v
zmysle projektovej dokumentácie.

Na podporu predmetu činnosti sa bude združenie uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na realizáciu projektu Vybudovanie cyklistickej trasy v Rajeckej doline.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie - najvyšší orgán
  • Dozorná rada - kontrolný orgán
  • Riaditeľ - administratívny subjekt združenia
  • Predseda predstavenstva - štatutárny orgán
  • Predstavenstvo - výkonný orgán
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |