znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí za čistejší Sekčov
Seat
Tulčík 178, Tulčík, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
51226481
Date of registration
14.11.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Tulčík
  • Obec Demjata
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
1. starostlivosť otné prostredie ( napríklad - zhromažďovanie , separácia, odvoz, spracovanie a likvidácia komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ochrana prírdy a krajina, ochrana pred povodňami), alebo iný účel v súlade s ust. 20b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. oblasť školstvas, kultúry a športu
3. oblastsť cestovnéhu ruchu
4. socálna oblasť,
5. rozvoj podnikania.
6. získavania a využívania domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja obcí.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie
  • Kontrolná komisia združenia
  • Rada združenia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |