znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Čistá Mošurovanka
Seat
Tulčícka 271/1, 08216 Záhradné, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
51069229
Date of registration
15.08.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Malý Slivník
  • Obec Záhradné
  • Obec Veľký Slivník
  • Obec Mošurov
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Róbert TkáčFrom:15.08.2017To:
Fields of activities
1. starostlivosť o životné prostredia (napríklad - zhromažďovanie, separácia, odvoz spracovanie a likvidácia komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ochrana prírody a krajiny, ochrana pred povodňami), alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona,
2. oblasť školstva, kultúry a športu,
3. oblasť cestovného ruchu,
4. sociálna oblasť,
5. rozvoj podnikania,
6. získanie a využívanie domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja obcí.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie
  • Kontrolná komisia združenia
  • Rada združenia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |