znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pod Inovcom
Seat
Dolné Otrokovce 44, 92061 Dolné Otrokovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
51017873
Date of registration
13.07.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Dolné Otrokovce
 • Obec Dolné Trhovište
 • Obec Horné Otrokovce
 • Obec Tepličky
 • Obec Merašice
 • Obec Pastuchov
 • Obec Tekolďany
 • Obec Horné Trhovište
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ján MaršalaFrom:13.07.2017To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je zabezpečovať všestranný rozvoj regiónu, najmä zefektívnenie odpadového hospodárstva v členských obciach s cieľom zlepšiť stav životného prostredia a kvality života na území svojej pôsobnosti, rozvoj cestovného ruchu, zlepšenie dostupnosti regiónu a mobility obyvateľstva, ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, zefektívňovanie činnosti samospráv, organizovanie spoločenských podujatí a vzdelávanie súvisiace s týmito oblasťami.

Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Predseda
 • Dozorná rada
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |