znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Strážovské vrchy
Seat
Domaniža 426, 018 16 Domaniža, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
51009994
Date of registration
07.07.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Bodiná
 • Čelkova Lehota
 • Obec Domaniža
 • Obec Ďurďové
 • Obec Horný Lieskov
 • Obec Malé Lednice
 • Obec Záskalie
 • Obec Počarová
 • Obec Podskalie
 • Obec Prečín
 • Obec Sádočné
 • Obec Slopná
 • Obec Vrchteplá
 • Obec Plevník-Drienové
Persons entitled to act on behalf of the association
 • František MatušíkFrom:07.07.2017To:
Fields of activities
Predmetom činnosti Združenia je hlavne:
1. V oblasti rozvoja obcí a skvalitňovaní služieb poskytovaných samosprávami, v oblasti starostlivosti o životné prostredie (ako napr. problematika odpadového hospodárstva, ochrana prírody, ochrana vôd, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a iné), v oblasti rozvoja a budovania infraštruktúry, miestnej dopravy, v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, v oblasti rozvoja a podpory zamestnanosti, školstva, kultúry, ochrany kultúrnych pamiatok, rozvoja kultúrneho dedičstva, v oblasti rozvoja vidieka, cestovného ruchu a turizmu, rozvoja cezhraničnej spolupráce a v iných oblastiach:
a) napomáhať svojou činnosťou vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku,
b) koordinovať postup a činnosti pri riešení spoločných problémov členov združenia,
c) pripravovať a realizovať spoločné aktivity a projekty s cieľom získať finančné prostriedky z vlastných, štátnych, zahraničných a iných zdrojov (EÚ, fondy, nadácie a pod.)
d) koordinovať činnosti a zapájať Združenie do aktivít a projektov podporujúcich budovanie infraštruktúry CR, cezhraničnú spoluprácu a propagáciu regiónu,
e) spolupracovať s rozvojovými agentúrami, informačnými centrami, mimovládnymi organizáciami, Trenčianskym samosprávnym krajom, orgánmi a inštitúciami miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,
f) rokovať s poskytovateľmi podporných grantov a dotácií ako aj peňažnými ústavmi o garanciách a úrokových podmienkach k finančným pôžičkám pre financovanie, prípadne dofinancovanie domácich i cezhraničných projektov.
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Kontrolná komisia združenia
 • Rada združenia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |