znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie obcí RUŽÍN
Seat
Košická 131/34, 04431 Kostoľany nad Hornádom, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
50981307
Date of registration
22.06.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Kostoľany nad Hornádom
 • Obec Družstevná pri Hornáde
 • Obec Obišovce
 • Obec Košická Belá
 • Obec Trebejov
 • Obec Kysak
 • Obec Malá Lodina
 • Obec Sokoľ
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Mgr. Anton MedvecFrom:22.06.2017To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je ochrana záujmov obcí regiónu Ružín a ich obyvateľov, rozvoj efektívnej samosprávy obcí, zastupovanie svojich členov vo vzťahu k tretím osobám, štátnym orgánom a organizáciám, presadzovanie a obhajovanie stanovísk a názorov svojich členov vo vzťahu k týmto osobám, spolupráca s ďalšími združeniami, ako aj príslušnými kompetentnými orgánmi, aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, duchovné, kultúrne a spoločenské aktivity na ochranu a rozvoj historických tradícií, miestnej kultúry, prírodných hodnôt regiónu, športovo-turistické aktivity pre obyvateľov obcí i návštevníkov mikroregiónu, výchovno-vzdelávacie aktivity pre manažment obcí, čerpanie finančných prostriedkov z grantových mechanizmov, budovanie infraštruktúry, cestovného ruchu a propagácie regiónu.
Bodies of association
 • Rada združenia
 • Výbor združenia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |