znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu"
Seat
Námestie slobody 32/2, 020 61 Lednické Rovne, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
50961276
Date of registration
12.06.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Lednické Rovne
 • Obec Zubák
 • Obec Horná Breznica
 • Obec Streženice
 • Obec Lednica
 • Obec Kvašov
 • Obec Horovce
 • Obec Dolná Breznica
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Mgr. Marian HorečnýFrom:12.06.2017To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je hlavne:
1. Koordinácia postupu pri riešení spoločných problémov týkajúcich sa :
a) rozvoja samosprávy obcí,
b) hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a spoločenského života obcí,
c) vzťahu k orgánom štátnej správy a vyšších samosprávnych celkov,
d) hraničnej a cezhraničnej spolupráce.
2. Koordinácia činností pri vytváraní projektov regiónu a reprezentácie vo vzťahu k štrukturálnym
fondom EU.


3. Zapájanie regiónu do združení a vyšších samosprávnych zoskupení, s dôrazom na budovanie
infraštruktúry CR a propagácie regiónu.
4. Ďalšie spoločenské aktivity za účelom:
a) napomáhať vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho
podnikania,
b) riešenie problémov a dôsledkov nezamestnanosti,
c) rozvoj a diverzifikácia nepoľnohospodárskych porastov,
d) spoločná starostlivosť o kultúrne pamiatky regiónu,
e) napomáhať vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky za podpory ďalších miestnych
programov obnovy (napr. obnova občianskej vybavenosti k starostlivosti o verejné
priestranstvo, zeleň a drobná architektúra)
f) spoločné riešenie sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, humanitných a charitatívnych
cieľov, školstvo a vzdelávanie,
g) marketing ponúkaných a vyrobených produktov v rámci obcí a ich okolia,
h) napomáhať vytvárať podmienky pre aktivity smerujúce k vyjasneniu majetkových pomerov
k vlastníctvu nehnuteľností,
i) napomáhať vytvárať podmienky pre rozvoj riešenia dopravnej obsluhy a odborných služieb
týkajúcich sa obcí,
j) spolupráca a výmena know-how medzi partnerskými obcami ČR a krajín EÚ,
k) vzájomná pomoc pri riešení problematiky životného prostredia, hlavne odpadové
hospodárstvo (miestna TKO, separácia zberu...), znečisťovanie ovzdušia, vodných zdrojov
a tokov
l) spoločná príprava projektov pre rozvoj obcí s možnosťou získania finančných prostriedkov
z vlastných , štátnych a zahraničných zdrojov.
5. Spolupráca s rozvojovými agentúrami, informačnými centrami, mimovládnymi organizáciami,
Vyšším územným celkom v Trenčíne, Okresným úradom Trenčín, orgánmi a inštitúciami
miestnej štátnej správy.
6. Rokovanie s poskytovateľmi podporných grantov a dotácií ako aj peňažnými ústavmi o
garanciách a úrokových podmienkach k finančným pôžičkám pre financovanie, prípadne
dofinancovanie domácich i cezhraničných projektov.
Bodies of association
 • Predseda Združenia
 • Revízna komisia
 • Rada Združenia
 • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |