znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Zelená cesta
Seat
Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
50911775
Date of registration
17.05.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Mesto Piešťany
  • Obec Trebatice
  • Obec Krakovany
  • Mesto Vrbové
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Lukáš PavlechFrom:17.05.2017To:
Fields of activities
a) zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia, cestovného ruchu, zabezpečenie spolupráce všetkých členov pri realizácii spoločného zámeru a to osobitne v oblasti prevodu vlastníctva prípadne nájmu stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany - Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky a následné vybudovanie a prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy
b)prebudovanie nevyužitej železničnej trate Piešťany-Vrbové na cyklotrasu, čím sa aktívne prispeje k rozvoju záujmov združenia, osobitne v oblasti trvalo udržateľného rozvoja územia, cestovného ruchu a v oblasti bezpečnej, ekologickej dopravy obyvateľov regiónu do zamestnania.
c) zabezpečiť následné prevádzkovanie vybudovanej cyklotrasy spoločne s členmi Združenia obcí Zelená cesta;
d) podporovať rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality, vrátane vytvárania podmienok podnikania v oblasti cestovného ruchu;
e) realizovať marketingové a propagačné aktivity podporujúce činnosť združenia a rozvoj cestovného ruchu;
f) poskytovať poradenskú pomoc podnikateľom v cestovnom ruchu, ostatným podnikateľom a záujemcom o podnikanie v cestovnom ruchu;
g) organizovať kurzy, semináre a školenia zamerané na nové poznatky pre rozvoj cestovnom ruchu;
h) organizovať exkurzie, účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach propagačného charakteru,spolupracovať s inými združeniami, inštitúciami a podnikateľskými subjektami, pôsobiacimi
v oblasti cestovného ruchu;
i) realizovať aktivity spojené s výchovou miestneho obyvateľstva vo vzťahu k cestovnému ruchu;
j) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych predpisov v oblasti cestovného ruchu;
k) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych plánov a stratégií rozvoja v rámci cestovného ruchu;
l) zabezpečovať ďalšie úlohy, ktoré napĺňajú poslanie združenia;
m) realizovať aktivity spojené s rozvojom športovej činnosti;
n) realizovať aktivity na zachovanie historických pamiatok, písomností, tradícií a zvyklostí;
o)aktívne zastupovať záujmy združenia a jeho členov;
Bodies of association
  • Rada združenia
  • Výkonný riaditeľ
  • Dozorná rada združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |