znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
Seat
Kostolné Kračany 149, 930 03 Kostolné Kračany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
50350935
Date of registration
20.05.2016
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Kostolné Kračany
 • Obec Kráľovičove Kračany
 • Obec Holice
 • Obec Jurová
 • Obec Veľká Paka
 • Obec Ňárad
 • Obec Trstená na Ostrove
 • Obec Vydrany
 • Obec Kútniky
 • Obec Dobrohošť
 • Obec Kľúčovec
 • Obec Vrakúň
 • Obec Sap
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Bc. Vojtech RavaszFrom:20.05.2016To:
Fields of activities
1. Predmetom činnosti združenia obcí je starostlivosť o životné prostredie, spočívajúce v nasledovných činnostiach:
a) organizovanie, príprava, propagácia a realizácia separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu v regióne Dunajská Streda, pričom regiónom Dunajská Streda sa rozumie územie tvorené katastrálnymi územiami všetkých členov združenia obcí,
b) zabezpečenie zberu, zvozu a zneškodnenie nevytriedeného komunálneho odpadu,
c) výstavba a spolupráca pri prevádzkovaní spoločnej triediarne odpadov, zariadení odberných miest a stanovíšť,
d) zjednocovanie postupu členov združenia obcí v oblasti starostlivosti o životné prostredie a poskytovanie vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov ekologických havárií a tvorbe a ochrane životného prostredia,
e) zastupovanie všetkých členov združenia obcí vo všetkých právnych vzťahoch, ktoré súvisia s organizovaním, prípravou propagáciou a realizáciou separovaného zberu odpadu v regióne Dunajská Streda,
f) výkon poradenskej činnosti v otázkach starostlivosti o životné prostredie a uplatňovania právnych noriem dotýkajúcich sa tejto problematiky.
2. V záujme realizácie predmetu činnosti uvedeného v bode 1, čl. II združenie obcí môže spolupracovať s inými právnickými osobami.

Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Kontrolná komisia
 • Predseda
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |