znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Ekospiš, združenie obcí
Seat
Maurerova 56/51, 05342 Krompachy, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
50249495
Date of registration
15.03.2016
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Mesto Krompachy
  • Obec Hincovce
  • Mesto Spišské Vlachy
  • Mesto Spišské Podhradie
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Jozef PerháčFrom:15.03.2016To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je najmä starostlivosť o životné prostredie, predovšetkým:
- zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu,
- nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami,
- likvidácia komunálneho odpadu, druhotné spracovanie komunálneho odpadu, triedenie komunálneho odpadu, predaj komunálneho odpadu, jeho zložiek, predaj upraveného komunálneho odpadu, predaj výrobkov zo surovín vzniknutých spracovaním alebo úpravou komunálneho odpadu,
- zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie iného ako komunálneho odpadu,
- organizovanie, príprava, propagácia a realizácia separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov,
- výstavba a spolupráca pri výstavbe zariadenia spracujúceho a/alebo separujúceho odpad,
- výmena skúseností a poznatkov medzi členmi združenia,
- poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia,
- zastupovanie členov združenia pred orgánmi verejnej moci pri podávaní podnetov príslušným orgánom verejnej moci na prijatie legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia.
Bodies of association
  • Dozorná rada
  • Valné zhromaždenie
  • Riaditeľ
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |