znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy
Seat
Hlavná 37, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
50028936
Date of registration
23.10.2015
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Kvetoslavov
  • Mesto Šamorín
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Gabriel BárdosFrom:23.10.2015To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je rozvoj a propagácia miestnej dopravy a to najmä dopravy nemotorovej ( pešej a cyklistickej ), spočívajúcej vo vybudovaní nových bezpečných chodníkov, osadenia zvislého a vodorovného dopravného a turistického značenia, vytváranie peších zón a zón ukľudnených od motorovej dopravy a iných podporných prvkov slúžiacich pre peších a cyklistov
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie
  • Kontrolná komisia združenia
  • Rada združenia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |