znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji
Seat
Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Identification number (IČO)
42447933
Date of registration
01.07.2015
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Hamuliakovo
  • Mesto Šamorín
  • Obec Vojka nad Dunajom
  • Obec Kyselica
  • Mestská časť Bratislava - Čunovo
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Gabriel MészárosFrom:14.11.2018To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je podpora ekologickej miestnej dopravy – osobnej lodnej dopravy na Dunaji a s tým súvisiaca podpora miestneho cestovného ruchu, spočívajúca v nasledujúcich činnostiach:
a)vyvíjanie úsilia smerujúceho k tomu, aby boli vytvorené podmienky pre zriadenie pravidelnej osobnej lodnej linky na Dunaji spájajúcej obce, ktoré sú účastníkmi združenia s centrom Hlavného Mesta SR Bratislavou,
b)spolupráca pri hľadaní finančných a technických možností zabezpečenia obstarania plavidiel osobnej lodnej dopravy, ktoré by mohli slúžiť na prevádzkovanie osobnej lodnej linky po Dunaji spájajúcej obce, ktoré sú účastníkmi združenia s centrom Hlavného Mesta SR Bratislavou,
c)vyvíjanie úsilia smerujúceho k tomu, aby boli na zriadenie osobnej lodnej linky na Dunaji, vrátane obstarania potrebných plavidiel získané finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie a to najmä z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020,
d)spolupráca pri hľadaní potenciálnych partnerov pri zriadení uvedenej osobnej lodnej linky a obstaraní potrebných plavidiel,
e)spoločná propagácia pravidelnej osobnej lodnej linky na Dunaji ako alternatívneho spôsobu ekologickej dopravy, ktorý zvýši kvalitu života obyvateľov obcí, ktoré sú účastníkmi združenia a podporí rozvoj turistického ruchu.
Bodies of association
  • Predseda združenia
  • Rada združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |