znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Združenie obcí mikroregionu BÚČKY "
Seat
Vyšný Žipov 83, 09433 Vyšný Žipov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
42383650
Date of registration
17.09.2014
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Vyšný Žipov
  • Čierne nad Topľou
  • Obec Zlatník
  • Obec Petkovce
  • Obec Skrabské
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
- podpora hospodárskeho, ekologického ,sociálneho rozvoja združených obcí. Zastáva záujmy združených obcí voči oficiálnym a tretím osobám. Hlavným poslaním je ochrana a podpora záujmov jeho členov, aktivity na úseku životného prostredia, vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj, propagáciu združených obcí, rozvoj cestovného ruchu ,agroturistiky a cezhraničnej spolupráce . Plní predovšetkým tieto úlohy :

a) chráni, podporuje a koordinuje aktivity členov v ich záujme ,
b) napomáha realizácií rozvojových programov združených obcí,
c) podporuje aktivity vedúce k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia, ekologizácií združených obcí,
d) koordinuje aktivity členov združenia a občanov smerujúce k všestrannému rozvoju cestovného ruchu, rekreácie, vidieckeho turizmu a agroturistike ,
e) zabezpečuje marketing a spoločnú propagáciu a spolupôsobenie pri uskutočňovaní podujatí podporujúcich cestovný ruch za účelom zvyšovania záujmu turistov o združené obce,
f) koordinuje získavanie finančných prostriedkov pre zabezpečenie rozvojových aktivít cestovného ruchu a ekologizácie združených obcí,
g) podpora rozvoja národnostnej a menšinovej kultúry
Bodies of association
  • Členská schôdza
  • Revízna komisia
  • Predseda a podpredseda
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |