znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE OBCÍ LATORICA
Seat
Kvetná 243/1, 07643 Boťany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
42330891
Date of registration
03.07.2014
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Boťany
  • Obec Dobrá
  • Obec Bačka
  • Obec Čierna
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ladislav JamborFrom:03.07.2014To:
  • Dionýz SzabóFrom:03.07.2014To:
Fields of activities
- tvorba nových pracovných miest, udržanie pracovných síl na trhu práce, rozvoj vidieka,
- zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov združených obcí,
- starostlivosť o životné prostredie, zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie odpadových vôd,
- sociálna spolupráca medzi združenými obcami,
- rozvoj školstva, kultúry a športu,
- miestna doprava a rozvoj cestovného ruchu,
- skvalitňovanie spolupráce združených obcí s VÚC Košice k napomáhaniu plnenia úloh vyššieho územného celku,
- napomáhanie vytváraniu podmienok na plnenie ďalších úloh obcí.
Bodies of association
  • Predseda a podpredseda správnej rady
  • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |