znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti"
Seat
Hlavné námestie 1/10, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
42212243
Date of registration
20.11.2012
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Andovce
 • Zemné
 • Bardoňovo
 • Bánov
 • Belá
 • Bešeňov
 • Bíňa
 • Branovo
 • Bruty
 • Čechy
 • Černík
 • Dedinka
 • Dolný Ohaj
 • Dubník
 • Dvory nad Žitavou
 • Gbelce
 • Hul
 • Chľaba
 • Jasová
 • Jatov
 • Kamenica nad Hronom
 • Kamenný Most
 • Kmeťovo
 • Kolta
 • Komjatice
 • Komoča
 • Leľa
 • Lipová
 • Ľubá
 • Malá nad Hronom
 • Malé Kosihy
 • Maňa
 • Michal nad Žitavou
 • Mojzesovo
 • Mužla
 • Nána
 • Nová Vieska
 • Nové Zámky
 • Obid
 • Palárikovo
 • Pavlová
 • Podhájska
 • Pozba
 • Radava
 • Rastislavice
 • Rúbaň
 • Salka
 • Semerovo
 • Sikenička
 • Strekov
 • Svodín
 • Šarkan
 • Štúrovo
 • Šurany
 • Trávnica
 • Tvrdošovce
 • Úľany nad Žitavou
 • Veľké Lovce
 • Vlkas
 • Bajtava
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Gejza PischingerFrom:20.11.2012To:
Fields of activities
- presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie postavenia a práv obcí
- riešenie regionálnych problémov
- koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv
- koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
- iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-ekonomickej, ekologickej, sociálnej, športovej, atď.
- ochrana prírody a životného prostredia
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie (snem) združenia
 • Predseda združenia
 • Kontrolná komisia združenia
 • Oblastné komisie združenia
 • Rada združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |