znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Pod Mošníkom - združenie obcí
Seat
Herľany 54, 04446 Herľany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
42250498
Date of registration
02.08.2012
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Čakanovce
 • Herľany
 • Vyšná Kamenica
 • Nižná Kamenica
 • Svinica
 • Košický Klečenov
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Ľubomír ŠimkoFrom:02.08.2012To:
 • Jana TothováFrom:02.08.2012To:
Fields of activities
Predmetom združenia je presadzovať oprávnené záujmy obcí vo vzťahu k orgánom štátnej správy, všetkých stupňov, k vláde, zákonodárnym orgánom, k ZMOSu a medzinárodným organizáciám v otázkach ochrany ich práv. Spolupracovať pri získavaní a využívaní domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja obcí.
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Dozorná rada
 • Podpreseda - štatutárny zástupca
 • Predseda - štatutárny zástupca
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |