znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou, Giraltovce
Seat
Dukelská 75, 08701 Giraltovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
42235405
Date of registration
04.05.2012
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Mesto Giraltovce
  • Obec Valkovce
  • Obec Hrabovčík
  • Obec Kružľová
  • Obec Soboš
  • Obec Nižný Orlík
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je spájanie vedomostí,praktických zručností a odborného potenciálu členov združenia, zabezpečovanie základných životných potrieb a zlepšovanie životnej úrovne občanov zapájaním miestnej komunity do rozvoja regiónu okresu Svidník.
Bodies of association
  • Predseda združenia
  • Snem združenia
  • Kontrolná komisia združenia
  • Rada združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |