znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka za účelom separácie odpadu
Seat
OcÚ Zemianske Sady č. 42 , 92554 Zemianske Sady, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
42286590
Date of registration
13.09.2011
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Zemianske Sady
  • Obec Šalgočka
  • Obec Pusté Sady
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Roman SúkeníkFrom:13.09.2011To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, na zabezpečenie ktorých bude združenie vykonávať:

a/ prípravu, organizovanie a realizáciu separovaného zberu v zmluvných obciach,
b/ dotrieďovanie a následne zhodnocovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu,
c/ za účelom racionalizácie nakladania s odpadmi postupne vybuduje vlastné
dotrieďovacie zariadenie, kompostáreň, stanice vozového a technologického parku a
ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti,
d/ spoločné a systematické riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve v
obciach, ktoré sú členmi združenia,
e/ osvetovú činnosť zameranú na motiváciu obyvateľstva k znižovaniu množstva odpadov
a separovaniu odpadov v domácnostiach za účelom zvýšenia záujmu o životné
prostredie a minimalizácie nákladov.

Bodies of association
  • Valné zhromaždenie
  • Revízna komisia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |