znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Rieka Poprad, z.o.
Seat
Údol 2, 06545 Údol, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
42231981
Date of registration
20.07.2011
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
Municipalities for association are not listed
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
- Koordinovaný rozvoj mikroeregiónu, hlavne v oblastiach s regionálnym dopadom
a) životné prostredie a ochrana pred povodňami
b) využívanie obnoviteľných zdrojov energie
c) cestovný ruch a agroturistika

- Príprava rozvojových zámerov na spolufinancovanie z fondov EU

- Vyvíjanie aktivít v súvislosti
a) s prípravou územia pre realizáciu zámerov investorom
b) uzatvárenie spoločenských zmlúv o spolupráci a partnerstve v regióne
c) vyhľadávaním, návrhom a pomáhaním pri vytváraní regionálneho podnikateľského prostredia

- Iné aktivity v súvislosti s rozvojom regiónu
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie
  • Dozorná rada
  • Predstavenstvo
  • Odborné pracovné komisie
  • Likvidátor
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |