znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí za bezpečnosť občanov
Seat
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Identification number (IČO)
42185165
Date of registration
10.03.2011
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
Municipalities for association are not listed
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
Cieľom činnosti Združenia za bezpečnosť občanov / ďalej len "združenie"/ je vytvorenie priestorových podmienok na zriadenie Obvodného oddelenia PZ Senec so sídlom v obci Bernolákovo s alikvotným prispením uvedených obcí na úpravu priestorov a finančným príspevkom na prenájom priestorov poskytnutých na výkon činnosti obvodného oddelenie polície. Zriadením obvodného oddelenie polície bude predovšetkým
a/ ochrana občanov a ich majetku, ochrana majetku obcí a ostatných právnických osôb
b/ zabezpečovanie rovnomerného rozmiestňovania príslušníkov polície do výkonu služieb pre všetky obce
c/ poskytovanie informácií starostom obcí o bezpečnostnej situácii
d/ spolupôsobenie obcí pri riešení znižovania kriminality priestupkovosti v pôsobnosti obvodného oddelenie a sústavnej spolupráci obcí s políciou.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenia
  • Kontrolná komisia
  • Rada združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |