znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí SEPAD
Seat
Fričovce 34, 08237 Široké, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
42083303
Date of registration
13.06.2008
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Široké
 • Obec Ondrašovce
 • Obec Cminianske Jakubovany
 • Obec Hermanovce
 • Obec Svinia
 • Obec Malý Šariš
 • Obec Župčany
 • Obec Chminianska Nová Ves
 • Obec Fričovce
 • Obec Kojatice
 • Obec Chmiňany
 • Obec Hrabkov
 • Obec Ovčie
 • Obec Šindliar
 • Obec Lipovce
 • Obec Bertotovce
 • Obec Krížovany
 • Obec Štefanovce
 • Obec Hendrichovce
 • Obec Víťaz
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Ladislav TkáčikFrom:13.06.2008To:
 • Ing. František KolarčíkFrom:25.01.2011To:
Fields of activities
1. Predmetom činnosti združenia je:
- spoločný zmluvný postup pri likvidácii a vývoze tuhého komunálneho odpadu, druhitných surovín, likvidácia starých enviromentálnych záťaží a príprava výstavby, výstavba a ďalšia údržba skládky komunálneho odpadu pre členov združenia,
- dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území jeho členov, znižovanie objemu skládkového odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členov,
- dlhodobá realizácia seaprovaného zberu odpadu v obciach, dotrieďovanie a následné zhodnocovanie vyseparovaných zložiek,
- zabezpečovanie zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu,
- vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, predkládkových staníc, vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia služiaceho na plnenie predmetu činnosti,
- systematické riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve,
- osvetová činnosť smerujúca k separovaniu odpadov domácnosťami a k zvýšeniu ich záujmu o životné prostredie.

2. V záujme realizácie predmetu činnosti uvedeného v čl.3 združenie môže ďalej spolupracovať s inými právnickými osobami, majetok združenia však nesmie byť prevedený na ďalšiu právnickú osobu.
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Predstavenstvo
 • Dozorná rada
 • Podpredseda predstavenstva
 • Predseda predstavenstva- Ing. František Kolarčík
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |