znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí Šariša
Seat
Sveržov 29, 08602 Sveržov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
42081424
Date of registration
07.02.2008
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Mesto Svidník
 • Mesto Bardejov
 • Mesto Stropkov
 • Mesto Giraltovce
 • Obec Vyšný Hrabovec
 • Obec Raslavice
 • Obec Zborov
 • Obec Nemcovce
 • Obec Nižný Orlík
 • Obec Sveržov
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Pavol CeľuchFrom:07.02.2008To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je spojenie bedomostí, praktických zručností a odborného potenciálu členov združenia, zabezpečovanie základných životných potireb a zlepšovanie úrovne života občanov zapájaním miestnej komunity do rozvoja mikroregiónu. združenie bude nápomocné pri vytváraní podmienok na plnenie úloh kladených na obce a mestá. Regionálne združenie miest a obcí Šariša je samostatnou právnickou osobou s vlastnými stanovami a orgánmi, nezávislými na orgánoch ZMOS. Rešpektuje stanovy ZMOS, v zmysle ktorých môže byť riadny člen Regionálneho združenia miest a obcí Šariša, výlučne voleným predstaviteľom samosprávneho orgánu.
Regionálne združenie miest a obcí Šariša deleguje svojich zástupcov do orgánov ZMOS a má právo prostredníctvom svojich delegátov predkladať návrhy týmto orgánom.
Bodies of association
 • Snem združenia
 • Kontrolná komisia združenia
 • Rada združenia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |