znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí za zdravšie Požitavie
Seat
Melek 250, 95201 Melek, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
42199506
Date of registration
21.12.2009
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Melek
  • Obec Čifáre
  • Obec Tajná
  • Obec Nová Ves nad Žitavou
  • Obec Telince
  • Obec Žitavce
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Dušan BakoFrom:21.12.2009To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí v oblasti starostlivosti o životné prostredie, so zameraním na odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Združenie obcí bude vykonávať všetky potrebné činnosti a úkony smerujúce k vybudovaniu a následnému užívaniu spoločnej kanalizácie všetkých obcí združených v združení obcí na odvádzanie a čistenie odpadových vôd ako aj iné s tým súvisiace činnosti a úkony.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie
  • Kontrolór združenia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |