znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pod Končiarom
Seat
Košťany nad Turcom 64, 03841 Košťany nad Turcom, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
42070325
Date of registration
12.10.2009
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Turčiansky Peter
  • Košťany nad Turcom
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Mgr. Anna HlinkováFrom:12.10.2009To:
Fields of activities
- Sociálna oblasť,
- Starostlivosť o životné prostredie:
- zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho, biologicky rozložiteľného a separovaného odpadu,
- odvádzanie a čistenie odpadových vôd,
- oprava a rozširovanie vodovodnej siete,
- Školstvo,
- Kultúra,
- Miestny cestovný ruch.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie členov združenia
  • Kontrolná komisia združenia
  • Rada združenia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |