znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Rajecká dolina
Seat
Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
37805533
Date of registration
29.07.2009
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Stránske
 • Višňové
 • Kunerad
 • Konská
 • Kamenná Poruba
 • Zbyňov
 • Jasenové
 • Kľače
 • Rajec
 • Šuja
 • Ďurčiná
 • Malá Čierna
 • Veľká Čierna
 • Rajecká Lesná
 • Fačkov
 • Čičmany
 • Lietavská Lúčka
 • Lietavská Svinná-Babkov
 • Turie
 • Lietava
 • Porúbka
 • Podhorie
 • Rosina
 • Rajecké Teplice
Persons entitled to act on behalf of the association
 • RNDr. Peter DobešFrom:29.07.2009To:07.01.2015
 • Ing. Ján RybárikFrom:07.01.2015To:14.01.2019
 • Mgr. Katarína HolláFrom:14.01.2019To:06.03.2019
 • Ing. Milan LipkaFrom:06.03.2019To:
Fields of activities
Hlavným predmetom činnosti Združenia je na regionálnej úrovni
komplexné nakladanie (zber, zvoz, triedenie, zhromažďovanie) s odpadmi ostatnými aj nebezpečnými na území obcí, ktoré sú členmi Združenia. Prevádzkovanie zberného dvora určeného na zber a zhromažďovanie odpadu z elektrozariadení, opotrebovaných pneumatík, objemných odpadov, jedlých olejov a tukov, odpadov z dreva a odpadov s obsahom škodlivých látok (obaly znečistené škodlivinami) pre občanov členských obcí Združenia. Ďalej sa Združenie bude zaoberať koordinovaním aktivít so subjektmi, podieľajúcimi sa na zabezpečení oblasti: samosprávy, programu očisty Rajčianky, verejno-prospešných služieb, cestovného ruchu, kúpeľníctva, životného prostredia na miestnej a regionálnej úrovni z pohľadu osvety a propagácie pre obyvateľov združených obcí s cieľom zníženia podielu komunálneho odpadu v regióne Rajeckej doliny, získavania a využívania domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja obcí, obhajovať rozvojové programy obcí pri rešpektovaní ich postavenia. Združenie podriaďuje celú svoju činnosť záujmom združených obcí pri rešpektovaní Ústavy SR a zákonov Slovenskej republiky.

Bodies of association
 • Predseda správnej rady - štatutárny orgán
 • Valné zhromaždenie - najvyšší orgán
 • Správna rada - výkonný orgán
 • Dozorná rada - kontrolný orgán
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |