znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Východný Hont, združenie obcí
Seat
Litava 5, 962 44 Litava, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
45028249
Date of registration
26.05.2009
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Cerovo
 • Dačov Lom
 • Dolné Plachtince
 • Horné Plachtince
 • Lackov
 • Litava
 • Príbelce
 • Senohrad
 • Stredné Plachtince
 • Sucháň
 • Ľubica Tuhárska
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
1. Presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie postavenia a práv obcí.
2. Riešenie regionálnych problémov.
3. Koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv.
4. Koordinácia postupov pri rozvoji technickej a občianskej vybavenosti.
5. Iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-ekonomickej, ekologickej, sociálnej, športovej, kultúrnej atď.
6. Podpora aktivít v oblasti obnovy a udržiavania kultúrnych a historických pamiatok a pamätihodností v mikroregióne.
7. Ochrana prírody a životného prostredia.
8. Rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, revitalizácia dedín.
9. Cezhraničná spolupráca a členstvo v euroregiónoch za účelom celkového zvýšenia úrovne života v regióne.
10. Realizácia projektov zo všetkých Operačných programov fondov EÚ, ako aj národných.
11. Spolupráca v oblasti dopravy, zdravotníctva, vzdelávania.
12. Realizácia projektu Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 - zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu a v rámci nej poskytovanie elektronických komunikačných sietí, zabezpečovanie poskytovania elektronických komunikačných služieb, služieb informačnej spoločnosti a informačných služieb verejnej správy občanom obcí, ktorí sú členmi združenia a výkon akýchkoľvek s tým súvisiacich činností.
Bodies of association
 • Predseda združenia
 • Zhromaždenie združenia
 • Podpredseda združenia
 • Kontrolná komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |