znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Zduženie obcí - Mikroregión Csángó
Seat
Žihárec 85, 92583 Žihárec, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
42123143
Date of registration
22.04.2009
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Diakovce
  • Tešedíkovo
  • Neded
  • Vlčany
  • Žihárec
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Attila TakácsFrom:22.04.2009To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí v oblasti sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, miestnej dopravy, oblasti školstva, kultúry a miestneho cestovného ruchu. Osobitný dôraz sa kladie na realizáciu cieľov súvisiacich s informatizáciou spoločnosti, na zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu a v rámci nej poskytovanie elektronických komunikačných sietí, zabezpečovanie poskytovania elektronických komunikačných služieb, služieb informačnej spoločnosti a informačných služieb verejnej správy občanom obcí, ktorí sú členmi združenia a výkon akýchkoľvek s tým súvisiach činností. Združenie obcí svojou činnosťou napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
Bodies of association
  • Dozorná rada
  • Predsedníctvo
  • Predseda združenia
  • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |