znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
BOCOV - združenie obcí
Seat
Hlavná 177/5, 07617 Nižný Žipov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
07.04.2009
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Nižný Žipov
  • Zemplínska Nová Ves
  • Stanča
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Ján GarbárFrom:07.04.2009To:
Fields of activities
a) starostlivosť o životné prostredie v kat. území obcí, ktoré sú zmluvnými stranami podľa zakladateľskej zmluvy, na výstavbu kanalizácie a ČOV
b) príprava a realizácia projektovej dokumentácie
c) príprava projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ
d) vzájomná súčinnosť a spoluprácu závažných úloh v samospráve
Bodies of association
  • Predseda správnej rady
  • Správna rada združenia
  • Kontrolná komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |