znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve
Seat
Dlhá 1, 91901 Dlhá, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
42157595
Date of registration
06.03.2009
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Biely Kostol
 • Obec Zvončín
 • Obec Bohdanovce nad Trnavou
 • Boleráz
 • Borová
 • Dlhá
 • Dobrá Voda
 • Obec Dolná Krupá
 • Obec Horné Dubové
 • Obec Horná Krupá
 • Obec Horné Orešany
 • Obec Kátlovce
 • Obec Lošonec
 • Obec Ružindol
 • Obec Smolenice
 • Obec Suchá nad Parnou
 • Obec Šelpice
 • Obec Bíňovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Rudolf BranišaFrom:06.03.2009To:05.12.2019
 • Peter FandlFrom:05.12.2019To:
Fields of activities
4.1 Združenie svojou činnosťou zabezpečuje všestranný rozvoj a zefektívnenie odpadového hospodárstva v členských obciach s cieľom zlepšiť stav životného prostredia a kvality života na území svojej pôsobnosti.
4.2 Cieľom združenia je iniciovať, rozvíjať a implementovať spoločný Program odpadového hospodárstva Malokarpatského partnerstva. Jeho úlohou je zároveň, finančné a organizačné zabezpečenie realizácie projektov, ktoré vyplývajú zo spoločného programu.
4.3 Združenie komplexne zabezpečuje koordináciu činností týkajúcich sa odpadového hospodárstva, zhodnocovania odpadov a odstraňovania environmentálnych záťaží na území svojej pôsobnosti v súlade so spoločným Programom odpadového hospodárstva Malokarpatského partnerstva.
4.4 Za účelom dosiahnutia cieľa činnosti združenie plní tieto úlohy:
a) finančne a personálne zabezpečuje implementáciu spoločného Programu odpadového hospodárstva Malokarpatského partnerstva a realizáciu jednotlivých projektov, ktoré z neho vyplývajú,
b) zabezpečuje prevádzku jednotlivých zariadení, ktoré má vo vlastníctve alebo v prenájme v súlade so Zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z. a zákona č. 96/2002 Z.z.,
c) zabezpečuje spoluprácu verejných inštitúcií neziskových subjektov, podnikateľských subjektov v oblasti odpadového hospodárstva a zhodnotenia odpadov,
d) zabezpečuje harmonizáciu zámerov s požiadavkami štátnej správy a miestnej samosprávy,
e) zabezpečuje ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce z pravidiel a organizačných pokynov štátnych orgánov a Európskej komisie pre poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov v rámci jednotlivých programov
f) zabezpečuje vypracovanie spoločného Programu odpadového hospodárstva Malokarpatského partnerstva,
g) zabezpečuje vypracovanie jednotlivých projektov a súčinnosť pri ich vypracovávaní,
h) zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti nakladania a zhodnocovania odpadu,
i) svojim členským obciam poskytuje služby, ktoré sa týkajú nakladania s odpadom a jeho zhodnotenia,
j) iniciuje vznik štruktúr a sietí, ktoré sprostredkujú prenos informácií a zabezpečia udržateľný rozvoj v oblasti odpadového hospodárstva a zhodnocovania odpadov,
k) aktivuje k integrácii samotného združenia do európskych štruktúr a sietí.
Bodies of association
 • Predseda a podpredseda
 • Valné zhromaždenie
 • Správna rada
 • Dozorná rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |