znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Seat
Jelšovce 37, 95143 Jelšovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
42120861
Date of registration
05.11.2008
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Veľký Cetín
  • Hosťová
  • Jelšovce
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ladislav HroššoFrom:04.02.2011To:
Fields of activities
Združenie sa podieľa na príprave a presadzovaní takých programov a projektov, ktoré umožnia ekonomickú progresivitu regiónu, jednotlivých obcí, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva pri rešpektovaní miestnych tradícií, historických a kultúrnych daností ako aj pri rešpektovaní platných právnych noriem pri snahe zabezpečiť komplexný rozvoj územia so zreteľom na potreby obyvateľstva.
Bodies of association
  • Revízna komisia
  • Predseda združenia
  • Rada združenia
  • Snem združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |