znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie obcí pre rozvoj odpadového hospodárstva Banskej Štiavnice a okolia
Seat
Mestský úrad, Radničné nám. 1, 96924 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
45026149
Date of registration
16.05.2008
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Banská Štiavnica
 • Baďan
 • Banská Belá
 • Banský Studenec
 • Beluj
 • Svätý Anton
 • Kozelník
 • Močiar
 • Počúvadlo
 • Podhorie
 • Prenčov
 • Ilija
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Mgr. Pavol BalžankaFrom:16.05.2008To:
Fields of activities
1. Zber komunálneho odpadu.
2. Zavedenie a prevádzka separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadu.
3. Riešenie problematiky biologicky rozložiteľného odpadu (prevádzka kompostoviska).
4. Riešenie skládkovania tuhého komunálneho odpadu (TKO).
5. Riešenie problematiky zberu nebezpečných odpadov.
6. Výkup a predaj surovín.
7. Prevádzkovanie technológií na zber a zhodnocovanie odpadov.
8. Realizácia spoločných projektov v odpadovom hospodárstve, ich financovanie z prostriedkov fondov (vypracovanie projektu, implementácia, podanie, vyhodnotenie).
9. Aktivity v oblasti vzdelávania obyvateľstva.
10. Príprava rozvojových programov, plánov a projektov.
11. Poskytovanie poradenských – konzultačných a vzdelávacích služieb.
12. Obhajoba záujmov členov partnerstva.
13. Zabezpečovanie a koordinácia propagácie regiónu.
14. Prevádzkovanie kancelárie pre podporu odpadového hospodárstva regiónu.
15. Budovanie manažmentu v oblasti odpadového hospodárstva regiónu.
16. Koordinácia a posudzovanie projektov v rámci regiónu v súlade s programom rozvoja regiónu.
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Valné zhromaždenie
 • Predseda združenia
 • Rada združenia
 • Monitorovacia komisia
 • Odborné pracovné komisie
 • Odborné sekcie
 • Vedúci projektu
 • Podpredseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |