znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión pod Poludnicou "združenie obcí"
Seat
Jána Kalinčiaka 39, 03203 Liptovský Ján, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
42060761
Date of registration
10.10.2007
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Liptovský Ján
 • Závažná Poruba
 • Liptovská Porúbka
 • Uhorská Ves
 • Podtureň
 • Liptovský Hrádok
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Bc. Pavel BarániFrom:01.06.2010To:
Fields of activities
Združenie má tento cieľ činnosti:
- komplexný rozvoj regiónu v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja združených obcí,
- realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorných a vonkajších zdrojov,
- aktivizácia celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej, nadregionálnej a medzinárodnej spolupráce,
- podpora vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania priemyselných parkov,
- spracovávanie regionálnych rozvojových a technicko-ekonomických štúdií a vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
- poskytovanie konzultačných a informačných služieb, a to najmä poradenstva v súvislosti s využívaním predvstupových a štrukturálnych fondov,
- budovanie kooperačných vzťahov vo vnútri regiónu, najmä organizovaním odborných seminárov, výstav a prezentáciou regionálnych projektov a iniciatív,
- koordinácia aktivít a zabezpečenie úzkej spolupráce so všetkými subjektami podieľajúcimi sa na realizácii úloh v regionálnom rozvoji, so zreteľom na organizovanie spolupráce s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami, na implementáciu programov a zabezpečovanie projektov EÚ,
- mediálna, edičná, propagačná a osvetová činnosť vo vzťahu k regionálnemu rozvoju,
- vytváranie podmienok v oblasti sociálnych vecí,
- starostlivosť o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd),
- rozvoj miestnej dopravy,
- rozvoj školstva, kultúry,
- rozvoj miestneho cestovného ruchu,
- vytváranie podmienok pre činnosť rôzne špecializovaných záujmových či profesijných skupín v rámci združenia.
Bodies of association
 • Predseda združenia
 • Snem združenia
 • Rada združenia
 • Kontrolná komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |