znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí subregión Pod Bradlom
Seat
Námestie gen. M.R. Štefánika 1, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
42023122
Date of registration
04.05.2007
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Brezová pod Bradlom
 • Bukovec
 • Košariská
 • Vrbovce
 • Polianka
 • Priepasné
 • Podkylava
Persons entitled to act on behalf of the association
 • JUDr. Anna DankováFrom:04.05.2007To:17.03.2014
 • Mgr. Eva UšiakováFrom:18.03.2014To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia obcí je ochrana, presadzovanie a koordinácia spoločných záujmov členských obcí v oblasti rozvoja turistického ruchu v Subregióne Pod Bradlom a v jeho okolí, budovanie infraštruktúry v regióne a zachovanie kultúrneho dedičstva subregiónu a ďalej tieto činnosti:
1) realizácia dlhodobého strategického rozvoja subregiónu
2) príprava spoločných zámerov a rozvojových projektov v rámci stratégie rozvoja subregiónu
3) vyhľadávanie možností financovania jednotlivých projektov, získavanie grantov a akýchkoľvek súkromných a verejných zdrojov
4) presadzovanie záujmov subregiónu ako celku pri zachovaní názorov a záujmov jednotlivých obcí v subregióne
5) vytváranie podmienok na zabazpečenie miestnej a regionálnej infraštruktúry, identifikácie pilotných projektov, vyhľadávanie možností financovania jednotlivých projektov:
a) projekt dostavby areálu NKP - Mohyly gen. M.R. Štefánika na Bradle
b) projekt Prekročiť chotár
c) projekt Biomasa pre región
6) presadzovanie záujmov subregiónu v rámci iných právnických osôb, štatutárnych orgánov a samospráv
7) sprostredkovanie kontaktov spolupráce s obdobnými právnickými osobami a pod.
Bodies of association
 • Dozorná rada združenia obcí
 • Manažér združenia obcí
 • Zhromaždenie starostov a primátorov
 • Podpredseda združenia obcí
 • Predseda združenia obcí
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |