znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí
Seat
Hlavná 108, 07614 Michaľany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
42093678
Date of registration
15.03.2007
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Brezina
 • Byšta
 • Čeľovce
 • Egreš
 • Kazimír
 • Kuzmice
 • Zemplínska Nová Ves
 • Luhyňa
 • Michaľany
 • Nižný Žipov
 • Slivník
 • Stanča
 • Veľaty
 • Lastovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.From:15.06.2018To:
Fields of activities
a) starostlivosť o životné prostredie v kat. území obcí, ktoré sú zmluvnými stranami
b) rozvoj cestovného ruchu
c) spoluráca v oblasti dopravnej infraštruktúry
d) starostlivosť o rozvoj informačných technoógií
e) rozvíjanie spolupráce v oblasti vzdelávania, kultúry a športu
f) spolupráca v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí
g) podľa vlastných možností rozvíjanie v oblasti zdravotníctva
h) príprava a realizácia projektovej dokumentácie na čerpanie finančných projektov v rámci SR a z fondov EÚ
i) spolupráca s ostatnými mikroregiónmi v rámci SR, ako aj mimo územia SR (cezhraničná spolupráca)
j) vzájomná súčinnosť a spolupráca vo všetkých ostatných oblastiach v samospráve obcí
Bodies of association
 • Kontrolná komisia
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |