znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
Seat
Osloboditeľov 22, 04414 Čaňa, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
42101115
Date of registration
06.03.2007
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Blažice
 • Bohdanovce
 • Kalša
 • Nižný Čaj
 • Nový Salaš
 • Rákoš
 • Ruskov
 • Slanec
 • Slančík
 • Slanská Huta
 • Slanské Nové Mesto
 • Vyšný Čaj
 • Bidovce
 • Čakanovce
 • Ďurďošík
 • Ďurkov
 • Herľany
 • Košický Klečenov
 • Nižná Kamenica
 • Olšovany
 • Rankovce
 • Svinica
 • Trsťany
 • Vyšná Kamenica
 • Bačkovík
 • Boliarov
 • Bunetice
 • Čižatice
 • Kecerovce
 • Kecerovský Lipovec
 • Mudrovce
 • Opiná
 • Vtáčkovce
 • Belža
 • Čaňa
 • Geča
 • Gyňov
 • Kokšov-Bakša
 • Košická Polianka
 • Nižná Hutka
 • Nižná Myšľa
 • Seňa
 • Skároš
 • Sokoľany
 • Trstené pri Hornáde
 • Valaliky
 • Vyšná Hutka
 • Vyšná Myšľa
 • Ždaňa
 • Haniska
 • Hrašovík
 • Ploské
 • Nová Polhora
 • Sady nad Torysou
 • Beniakovce
 • Vajkovce
 • Košické Oľšany
 • Kráľovce
 • Budimír
 • Chrastné
 • Rozhanovce
 • Obišovce
 • Kysak
 • Kostoľany nad Hornádom
 • Sokoľ
 • Družstevná pri Hornáde
 • Malá Lodina
 • Veľká Lodina
 • Košická Belá
 • Opátka
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Michal RečkaFrom:06.03.2007To:
Fields of activities
a) zjednocuje postup obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv
b) organizuje a uskutočňuje stretnutia zástupcov samosprávnych orgánov obcí
c) na požiadanie obcí vykonáva koordináciu pri zabezpečení a riešení regionálnych problémov
d) aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych noriem týkajúcich sa samosprávnych orgánov obcí a predkladá iniciatívne návrhy na riešenie prípadných sporných otázok
e) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach prktického uplatňovania zákonov hospodárenia, spracovania koncepcií rozvoja sídiel regiónov atd.
f) napomáha pri vytvorení podmienok na spoločné podnikanie, výstavbu a prevádzku spoločných zariadení
g) RZO-KO obhajuje záujmy a práva svojich členov - v prípade potreby aj na justičných orgánoch a predkladá svoje stanoviská a návrhy riešenia priblémov zastupiteľským zborom a štátnym inšitúciám
Bodies of association
 • Snem RZO-KO
 • Predseda RZO-KO
 • Kontrolná komisia RZO-KO
 • Rada RZO-KO
 • Podpredseda RZO-KO
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |