znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí
Seat
Hlavná 168/65, 90089 Častá, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Identification number (IČO)
30795915
Date of registration
05.08.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Báhoň
 • Obec Budmerice
 • Obec Častá
 • Obec Doľany
 • Obec Vištuk
 • Obec Jablonec
 • Obec Píla
 • Obec Štefanová
 • Obec Dubová
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ľudovít RužičkaFrom:06.02.2008To:
Fields of activities
Predmet činnosti združenia v súlade so schválenými stanovami je zameraný na poskytovanie poradenstva, informácií a ďalšej pomoci pre členov Mikroregiónu Červený Kameň, združenia obcí. Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí – záujmové združenie sa svojou činnosťou zameriava predovšetkým na :
- presadzovanie opodstatnených požiadaviek a posilnenie postavenia a práv obcí
- rozvoj efektívnej samosprávy obcí
- spoločný postup pri rokovaní o zásadných otázkach mikroregiónu s orgánmi všeobecnej a špeciálnej štátnej správy, miestnej samosprávy, finančnými ústavmi, inými združeniami miest a obcí a ďalšími domácimi a zahraničnými subjektami
- vytvorenie podmienok na spoločné podnikanie, na výstavbu, zveľaďovanie a prevádzku spoločných zariadení
- racionálne využitie prírodných zdrojov a produkčného potenciálu pôdy
- budovanie, resp. rekonštrukcia základnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry ( odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie )
- revitalizácia odvodňovacieho systému
- iniciovanie a podpora spoločenských, hospodársko – ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných, kultúrnych, špotrovo – turistických a pod. aktivít
- zabezpečenie dôslednej ochrany prírody a životného prostredia
- rozvoj cestovného ruchu, agro- a vidieckej turistiky, obnova dedín
- podpora podnikateľských aktivít v mikroregióne v súlade so spoločnými záujmami združenia obcí
- rozvíjanie miestnych a spoločenských tradícií
- ochrana a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
- rozvíjanie vzťahov v oblasti školstva a vedy
- vzájomná podpora v starostlivosti o starých, chorých a rôznym spôsobom postihnutých občanov
- starostlivosť o deti a mládež s dôrazom na ochranu pred negatívnymi dôsledkami civilizačných vplyvov
- udržiavanie obyvateľstva v obciach neustálym zvyšovaním kultúry bývania a prostredia
- vytvárať nové možnosti a toleranciu pozitívneho spolužitia v praxi s úctou k menšinovým názorom a kultúram
- rozvíjanie partnerstiev so zahraničím, s dôrazom na rozvoj vzťahov s obcami z členských štátov EÚ
- aktívna účasť v procese európskej integrácie
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predseda združenia
 • Valné zhromaždenie
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |