znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
JELŠINA - združenie obcí
Seat
Hlavná 27, 07605 Zemplínske Jastrabie, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35563150
Date of registration
29.09.2004
Date of cancellation
12.06.2015

Founders (Municipalities)
  • Zemplínske Jastrabie
  • Kašov
  • Novosad
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Miroslav MaďarFrom:29.09.2004To:
Fields of activities
a/ starostlivosť o životné prostredie v kat. území obcí, ktoré sú zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy, najmä - zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu
Na zabezpečenie predmetu činnosti združenie vykonáva najmä:
a/ starostlivosť o životné prostredie v kat. území obcí, ktoré sú zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy, najmä - zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu
b/ príprava a realizácia projektovej dokumentácií
c/ príprava projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondu EÚ
d/ vzájomná súčinnosť a spoluprácu závažných úloh v samospráve
Bodies of association
  • Kontrolná komisia
  • Podpredseda správnej rady
  • Správna rada združenia
  • Predseda Správnej rady
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |