znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
HELMEC - združenie obcí
Seat
Hlavná 200/30, 07615 Hrčeľ, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35563168
Date of registration
29.09.2004
Date of cancellation
12.06.2015

Founders (Municipalities)
  • Hrčeľ
  • Zemplínsky Branč
  • Kysta
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Miroslav BodnárFrom:29.09.2004To:
Fields of activities
a/ starostlivosť o životné prostredie v kat. území obcí, ktoré sú zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy, najmä - zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu
Na zabezpečenie predmetu činnosti združenie vykonáva najmä:
a/ starostlivosť o životné prostredie v kat. území obcí, ktoré sú zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy, najmä - zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu
b/ príprava a realizácia projektovej dokumentácií
c/ príprava projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ
d/ vzájomná súčinnosť a spoluprácu závažných úloh v samospráve
Bodies of association
  • Správna rada
  • Podpredseda správnej rady
  • Predseda Správnej rady
  • Kontrolná komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |