znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Tarbucka - združenie obcí
Seat
Veľký Kamenec 255, 07636 Veľký Kamenec, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35560975
Date of registration
26.05.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Viničky
 • Somotor
 • Streda nad Bodrogom
 • Malý Kamenec
 • Klin nad Bodrogom
 • Zemplín
 • Veľký Kamenec
 • Ladmovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Agnesa MátéováFrom:26.05.2004To:
 • Attila NagyFrom:26.05.2004To:
Fields of activities
- vykonávanie aktivít: v oblasti sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch a napomáha vytváraniu podmienok na plnenie ďalších úloh obcí, spolupráca v oblasti trvalo udržateľného rozvoja obcí, sociálno-ekonomického a environmentálneho rozvoja obcí, cezhraničné spolupráce obcí, ochrany dedičstva a rozvoja cestovného ruchu a kultúrneho vyžitia obcí, vývoja remesiel a tradičných zručností - ich udržanie, pestovanie a odovzdávanie
Bodies of association
 • Predseda a podpredseda správnej rady
 • Správna rada
 • Dozorná rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |