znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
SEZO - SPIŠ, združenie obcí
Seat
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35560428
Date of registration
27.04.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Arnutovce
 • Betlanovce
 • Závadka
 • Vojkovce
 • Teplička
 • Beharovce
 • Bystrany
 • Danišovce
 • Domaňovce
 • Gelnica
 • Granč-Petrovce
 • Harichovce
 • Helcmanovce
 • Henclová
 • Hincovce
 • Hnilčík
 • Hnilec
 • Hrabušice
 • Hrišovce
 • Chrasť nad Hornádom
 • Iliašovce
 • Jamník
 • Janovce
 • Kaľava
 • Kluknava
 • Kolinovce
 • Krompachy
 • Letanovce
 • Lieskovany
 • Margecany
 • Markušovce
 • Matejovce nad Hornádom
 • Mníšek nad Hnilcom
 • Nálepkovo
 • Odorín
 • Olcnava
 • Poráč
 • Prakovce
 • Richnava
 • Rudňany
 • Slatvina
 • Slovinky
 • Smižany
 • Smolník
 • Smolnícka Huta
 • Spišská Nová Ves
 • Spišské Podhradie
 • Spišské Vlachy
 • Spišský Hrušov
 • Spišský Štvrtok
 • Spišské Tomášovce
 • Stará Voda
 • Švedlár
 • Nemešany
 • Baldovce
 • Vítkovce
 • Buglovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Michal KotradyFrom:07.07.2008To:
Fields of activities
a) organizovanie, príprava, vypracovanie projektu, propagácia a realizácia separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov v mestách a obciach
b) výstavba a spolupráca pri prevádzkovaní spoločnej triediarne, zriadení odberných miest a zriadení stanovíšť
c) združovať obce a mestá pri zjednocovaní ich postupu v oblasti starostlivosti o ŽP a organizovať vzájomnú pomoc pri odstraňovaní následkov ekologických havárií a tvorbe a ochrane ŽP
d) zovšeobecňovať skúsenosti členov Združenia ako aj iných tuzemských a zahraničných subjektov v oblasti starostlivosti o ŽP
e) organizovať a uskutočňovať stretnutia, odborné semináre, mítingy a pracovné aktivity zástupcov samosprávnych orgánov obcí a miest k otázkam výmeny skúseností, uplatňovania kompetencií ako i riešenia rozvojových zámerov obcí a miest pri zabezpečovaní starostlivosti o ŽP
f) spolupracovať so ZMOS, orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a inými organizáciami na príprave legislatívnych noriem, rozpočtových pravidiel a iných aktov dotýkajúcich sa tvorby, ochrany a starostlivosti o ŽP
g) predkladať ZMOS-u, orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným organizáciám iniciatívne návrhy na riešenie sporných otázok týkajúcich sa kompetencií samosprávnych orgánov obcí a miest a ich vzťahov s orgánmi územnej štátnej správy v predmetnej oblasti, pričom samostatná iniciatíva členov Združenia tým nie je dotknutá
h) zastupovať príslušné združené obce a mestá v medzinár. organizáciách na im príslušnej úrovni, poskytovať informácie ZMOS-u z ich činnosti ako aj sprostredkúvať styk obcí a miest s podobnými organizáciami v zahraničí v súlade s cieľmi a poslaním združenia
i) vykonávať poradenskú činnosť v otázkach starostlivosti o ŽP a uplatňovania právnych noriem dotýkajúcich sa tejto problematiky
j) vydávať informačné bulletiny, publikácie a materiály zamerané na tvorbu, ochranu a starostlivosť o ŽP
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predseda združenia
 • Valné zhromaždenie
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |